Logo Momcare24h

Kiến thức

Shipping/Logistics

CRP (Continous Replishment Program)

CRP (Continous Replishment Program)

22/03/2022 lúc 05:14 AM

CRP là gì? CRP Là một phương pháp bổ sung sản phẩm cần thiết phù hợp với số lượng hàng hoá được bán ra trong thời điểm thực tế, “CRP” hỗ trợ cho chiến lược ECR – chiến lược Quản trị chuỗi cung ứng về chế biến thực phẩm.

Logistics là gì?

Logistics là gì?

19/02/2022 lúc 08:46 AM

Logistics là gì? Logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.